Umowa z klientem

 

Strona internetowa w domenie globalmaxis.com jest obsługiwana przez nazwę firmy: SystemDevCorporate  LLC, numer rejestracyjny firmy: 301 LLC 2020, adres firmy: Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont i Kingstown, St. Vincent i Grenadyny. świadczy usługę operacji na koncie osobistym i platformie transakcyjnej na warunkach niniejszej oferty publicznej (zwanej dalej „Umową”) dowolnej osobie (z wyjątkiem bezpaństwowców; osób poniżej 18 roku życia), a także obywatelom krajów, w których Firma nie zapewnia określona usługa) (zwana dalej „Klientem”). Data ostatniej aktualizacji: 14.04.2020

 

1. WPROWADZENIE

1.1 Klient musi uważnie przeczytać tę umowę. Niniejsza Umowa ma formę dokumentu elektronicznego i nie wymaga podpisania. Bezwarunkowym przyjęciem (akceptacją) warunków niniejszej Umowy jest wprowadzenie przez Klienta zaliczki na podstawie niniejszej Umowy i jej otrzymanie przez Firmę.

1.2 Umowę można przetłumaczyć na wszystkie języki, na które tłumaczona jest oficjalna strona internetowa firmy. To tłumaczenie będzie służyło wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku rozbieżności między angielską wersją niniejszej umowy a jej tłumaczeniem, wersja angielska zostanie uznana za priorytetową.

1.3 Od momentu otrzymania przez Spółkę zaliczki od Klienta, każda transakcja dokonana przez Klienta na koncie osobistym lub platformie transakcyjnej staje się przedmiotem niniejszej Umowy.

1.4 W odniesieniu do jakiejkolwiek operacji na koncie osobistym lub na platformie transakcyjnej, Klient i Firma działają jako zleceniodawcy, a Firma nie działa jako agent w imieniu Klienta. Oznacza to, że do czasu zawarcia przez Firmę innej umowy z Klientem, Klient ponosi pełną i bezpośrednią odpowiedzialność za wypełnienie któregokolwiek ze swoich zobowiązań dotyczących transakcji dokonywanych na koncie osobistym lub platformie transakcyjnej. Jeśli Klient działa w imieniu innej osoby, to niezależnie od tego, czy ta osoba jest zidentyfikowana, czy nie, Firma nie akceptuje go jako klienta i nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności, chyba że uzgodniono inaczej.

1.5 Klauzula 2 określa warunki stosowane w niniejszej Umowie („Warunki i definicje”).

 

2. WARUNKI I DEFINICJE

W niniejszej umowie:

„Saldo” – całkowity wynik finansowy wszystkich zakończonych transakcji i operacji deponowania / wypłacania środków z rachunku handlowego.

„Bankowa karta plastikowa” – plastikowe narzędzie identyfikacyjne, za pomocą którego odbiorca BZT ma możliwość przeprowadzania transakcji płatniczych za towary, usługi, a także otrzymywania gotówki.

„Strona internetowa” – strona internetowa firmy

„Właściciel bankowej karty płatniczej (BZT)” – osoba, której informacje są wydrukowane na karcie (imię, nazwisko, próbka podpisu) i upoważniona do zarządzania kontem karty.

„Rachunek zewnętrzny klienta” – rachunek bankowy i / lub cyfrowy klienta lub osoby upoważnionej.

Zabezpieczenie (depozyt zabezpieczający) – zabezpieczenie gotówkowe w celu utrzymania otwartych pozycji.

„Żądanie” – polecenie klienta firmy dotyczące otrzymania wyceny. Żądanie nie jest zobowiązaniem Klienta do sfinalizowania transakcji.

„Uznawanie środków” – uznanie na Rachunku Klienta środków przekazanych przez Klienta lub jego Upoważnioną osobę i otrzymanych na Rachunki Spółki.

„Wniosek o wypłatę środków” – zlecenie przesyłane za pośrednictwem Konta Osobistego Klienta ze strony internetowej Spółki, którego celem jest odpisanie środków z Konta Klienta i wypłacenie ich na Konto Zewnętrzne Klienta lub jego upoważnioną osobę wskazaną w zamówieniu.

„Dane identyfikacyjne” – dla osób fizycznych: dane paszportowe wskazane podczas rejestracji Klienta.

„Konto klienta” – każde konto otwarte przez klienta w firmie: konta osobiste, handlowe, partnerskie, menedżerskie, inwestycyjne i inne rodzaje rachunków.

„Terminal klienta” to oprogramowanie lub aplikacja innej firmy, która łączy się z odpowiednim serwerem. Korzystając z terminalu klienta, Klient może otrzymywać informacje o handlu na rynkach finansowych (w zakresie określonym przez Spółkę) w czasie rzeczywistym, przeprowadzać analizę techniczną rynków, wykonywać operacje handlowe, składać / modyfikować / usuwać zlecenia, a także otrzymywać wiadomości od Spółki.

„Oferta” – informacja o bieżącym kursie instrumentu, wyrażona w formie ofert kupna i sprzedaży.

„Kurs” – cena jednostkowa waluty bazowej wyrażona w walucie kwotowanej.

„Konto osobiste” – indywidualne miejsce Klienta na stronie internetowej Spółki, do którego dostęp jest otwierany po wprowadzeniu unikalnego loginu i hasła. Jest to obszar chroniony, mający na celu identyfikację klienta, obsługę jego kont, prowadzenie rejestru transakcji oraz wsparcie informacyjne w zakresie pracy klienta.

„Nieaktywny rachunek transakcyjny” – rachunek transakcyjny klienta, na którym przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe nie otwarto żadnych pozycji, nie złożono żadnych oczekujących zleceń i nie zakończono żadnych operacji niezwiązanych z transakcjami.

„Operacja niehandlowa” – operacja deponowania środków na rachunku klienta, wypłacania środków z rachunku klienta lub udzielania (spłaty) pożyczki.

„Numer konta osobistego” – unikalny numer nadawany każdemu Klientowi, który zaakceptował tę umowę.

„Otwarte pozycje” oznaczają całkowite ryzyko rynkowe wynikające z zakupu / sprzedaży instrumentów finansowych zgodnie z instrukcjami Klienta, istniejącymi przez cały czas do momentu zamknięcia tych transakcji / ryzyka rynkowego przez transakcje odwracalne.

„Powiadomienie pisemne” – dokument elektroniczny (w tym faksy, e-mail, poczta wewnętrzna terminala klienta itp.), Ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

„Centrum przetwarzania” – osoba prawna lub jej jednostka strukturalna, zapewniająca informacje i interakcje technologiczne między uczestnikami obliczeń.

„Dzień roboczy” – dzień roboczy od poniedziałku do piątku.

„Darmowy depozyt zabezpieczający” – bezpłatne środki na rachunku transakcyjnym, które można wykorzystać do otwarcia nowej pozycji.

„Serwer” – wszystkie programy i narzędzia techniczne, które są wykorzystywane do wykonywania zleceń klientów i do dostarczania informacji handlowych w czasie rzeczywistym (treść informacji jest ustalana przez Firmę), z uwzględnieniem wzajemnych zobowiązań między Klientem a Firmą zgodnie z niniejszą Umową.

„Usługa Konto osobiste” to usługa świadczona na rzecz klienta, który ma konto osobiste w witrynie internetowej firmy i ma na celu identyfikację klienta, uwzględnianie zleceń transakcji, a także umieszczanie informacji referencyjnych i pracę z kontami.

„Zrzut ekranu” – cyfrowy obraz uzyskany z komputera z systemem operacyjnym lub specjalnym programem i pokazujący dokładnie to, co Klient lub Osoba upoważniona widzi na ekranie monitora.

„Odpis środków” oznacza obciążenie środków z Konta Klienta i ich przekazanie na dane Klienta lub jego Upoważnionej Osoby wskazanej przez Klienta w „Żądaniu wypłaty środków”.

„Konto firmowe” – konto bankowe i / lub cyfrowe Spółki, a także konto firmowe w centrum przetwarzania.

„Platforma transakcyjna” – wszystkie programy i narzędzia techniczne, które zapewniają wyceny w czasie rzeczywistym, pozwalają na składanie / modyfikowanie / wykonywanie zleceń i obliczanie wszystkich wzajemnych zobowiązań między Klientem a Firmą.

„Rachunek transakcyjny” to unikalny spersonalizowany rejestr transakcji na platformie transakcyjnej, który wyświetla kompletne zrealizowane transakcje, otwarte pozycje, operacje niehandlowe i zlecenia.

„Osoba upoważniona klienta”: osoba, która ukończyła 18 lat i jest obywatelem i / lub rezydentem podatkowym dowolnego kraju, z wyjątkiem krajów, w których Firma nie świadczy określonej usługi, upoważniona w imieniu klienta do świadczenia lub otrzymywania płatności bezgotówkowych (bankowych i / lub cyfrowych) przelew w celu zaksięgowania płatności na koncie klienta lub obciążenia środków z konta klienta.

„Awaryjne” – niespójność warunków Spółki z warunkami kontrahenta, obecną sytuacją rynkową, możliwościami oprogramowania lub sprzętu Spółki oraz innymi sytuacjami, których nie można przewidzieć.

System płatności elektronicznych – system płatności, który działa na pieniądzach cyfrowych (dostawca usług płatniczych).

 

3. SERWIS

3.1 W przypadku spełnienia przez Klienta wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Firma zapewni Klientowi możliwość wykonywania operacji przewidzianych w możliwościach Konta Osobistego.

3.2 Firma wykonuje operacje handlowe klienta. Firma może wykonać zlecenie klienta, nawet jeśli taka transakcja handlowa może być nieodpowiednia dla tego klienta. Firma nie jest zobowiązana, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie, do śledzenia i powiadamiania Klienta o statusie swojej operacji handlowej, składania wniosków o depozyt zabezpieczający, zamykania wszelkich otwartych pozycji Klienta. O ile nie uzgodniono inaczej inaczej, Firma nie jest zobowiązana do próby realizacji zamówienia klienta na podstawie ofert bardziej korzystnych niż te oferowane klientowi za pośrednictwem platformy transakcyjnej.

3.3 Klient nie ma prawa żądać od Spółki rekomendacji inwestycyjnych / handlowych, a także innych informacji, które mogą motywować Klienta do zakończenia operacji handlowych.

3.4 Firma, według własnego uznania, może udzielać klientowi informacji, rekomendacji i porad, ale w takim przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje i opłacalność takich rekomendacji i porad dla klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku oszustwa, umyślnego zaniedbania lub rażącego zaniedbania, Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki, wydatki i straty Klienta wynikające z niedokładności informacji dostarczonych Klientowi, w tym, ale nie wyłącznie, informacji o operacjach handlowych Klient Zachowując prawo Spółki do anulowania lub zamknięcia dowolnej pozycji Klienta na określonych warunkach opisanych w niniejszej Umowie, wszystkie transakcje dokonane przez Klienta w wyniku takich niedokładnych informacji lub błędów pozostają jednak ważne i są wiążące ze strony Klienta i przez firmę.

3.5 W ramach operacji handlowych nie ma fizycznej podaży waluty. Zyski lub straty z operacji handlowych są naliczane / odejmowane od salda rachunku handlowego klienta natychmiast po zamknięciu pozycji.

3.6 Firma nie świadczy usług w następujących krajach: USA, Chiny, Kanada, Australia, Ukraina i inne kraje, w których taka działalność jest zabroniona przez prawo

 

4. POLITYKA KONFLIKTU INTERESÓW

4.1 Firma, jej partnerzy lub inne podmioty stowarzyszone mogą mieć istotny zysk, stosunek prawny lub umowę dotyczącą jakiejkolwiek operacji na koncie osobistym lub na platformie transakcyjnej lub istotną korzyść, stosunek prawny lub umowę, które są sprzeczne z interesami klienta. Na przykład firma może:

 • działać jako zleceniodawca w stosunku do dowolnego instrumentu i na własny rachunek, sprzedając lub kupując instrument od klienta;
 • oferować innemu klientowi Spółki jako kontrahentowi operacji handlowej;
 • kupić lub sprzedać instrument, który firma poleciła klientowi;
 • udzielać rekomendacji i świadczyć usługi swoim partnerom lub innym klientom Spółki w zakresie instrumentów lub aktywów bazowych, którymi są zainteresowani, nawet jeśli jest to sprzeczne z interesami Klienta. Klient wyraża zgodę i upoważnia Firmę do działania w stosunku do Klienta i Klienta, które Firma uzna za właściwe, bez względu na możliwy konflikt interesów lub istnienie jakichkolwiek istotnych interesów w związku z jakąkolwiek operacją na koncie osobistym lub platformie transakcyjnej, bez uprzedniego powiadomienia Klienta. Obecność konfliktu interesów lub korzyści materialnych w związku z jakąkolwiek operacją na koncie osobistym lub platformie transakcyjnej nie powinna wpływać na obsługę klienta przez pracowników Spółki.

 

5. OTWARCIE KONTA HANDLOWEGO

5.1 Podstawą otwarcia rachunku handlowego jest wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza na stronie internetowej Spółki.

5.2 Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przyjęcia lub odrzucenia klienta, w zależności od kompletności dostarczonych przez niego danych.

5.3 Firma ma prawo odmówić klientowi otwarcia i prowadzenia rachunku handlowego, jeśli informacje podane w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.

 

6. PŁATNOŚCI

6.1 Klient może w dowolnym momencie przelać środki na konto klienta.

6.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość dokonywanych przez niego płatności. Zmieniając dane bankowe Spółki, od momentu opublikowania nowych danych na koncie osobistym, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za płatności dokonywane przy użyciu nieaktualnych danych.

 

7. GOTÓWKA I ZAINTERESOWANIE KLIENTA

7.1 Środki klienta są przechowywane na kontach firmy, w tym na oddzielnych kontach otwartych w imieniu firmy do przechowywania funduszy klientów oddzielnie od funduszy firmy.

7.2 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie zapłaci Klientowi odsetek od środków umieszczonych na rachunkach Klienta. Firma ma prawo do zapłaty odsetek od środków Klienta w przypadkach i kwotach ustalonych przez Spółkę.

 

8. POLITYKA DEPOZYTU / WYCOFANIA

8.1 Wartość salda na koncie klienta to kwota zobowiązań finansowych Spółki wobec klienta w danym momencie, chyba że dodatkowe warunki stanowią inaczej. Dodatkowym warunkiem może być udział Klienta w różnych promocjach organizowanych przez Firmę.

8.2 Wniosek o wypłatę środków walutowych musi zostać wykonany przez Klienta w formie elektronicznej, przewidzianej przez wewnętrzny interfejs Konta Osobistego. Po utworzeniu aplikacji Klienta kwota wypłaconej kwoty nie jest odejmowana od salda jego rachunku do momentu płatności bezpośredniej. Płatności za wnioski złożone przez klienta nie podlegają zwrotowi ani odwołaniu.

8.3 Aby uzupełnić konto na koncie osobistym, klient korzysta z wewnętrznego interfejsu konta osobistego.

8.4 Klient zgadza się, że w przypadku awarii oprogramowania możliwe są opóźnienia w zasilaniu środków na rachunek handlowy.

8.5 Klient zgadza się pokryć wszelkie dodatkowe koszty (w razie potrzeby), w tym podatki, cła itp.

8.6 Firma i dostawca usług płatniczych przewidują zapłatę wyłącznie w wysokości określonej przez klienta i nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę przez klienta wyżej wymienionych dodatkowych kwot.

8,7 Po kliknięciu przycisku „Zapłać” i potwierdzeniu płatności uznaje się, że płatność została przetworzona i wykonana nieodwołalnie.

8.8 Klikając przycisk „Zapłać” i potwierdzając płatność, Klient wyraża zgodę na:

 • składając wniosek o zdeponowanie środków, Klient potwierdza płatność i akceptuje postanowienia niniejszej umowy z Klientem;
 • zdaje sobie sprawę z wszelkiego ryzyka związanego z korzystaniem z tej usługi i akceptuje je;
 • nie będzie w stanie wycofać płatności ani zażądać jej wypłaty;
 • Klient osiągnął lub przekroczył wiek pełnoletności;
 • rozumie i akceptuje, że płatność Klienta jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych.

8,9 Firma i dostawca usług płatniczych nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę związaną z brakiem zgody banku wydającego na dokonanie płatności przy użyciu karty płatniczej klienta.

8.10 W przypadku sytuacji związanej z nieporozumieniem klienta z powyższymi warunkami i / lub innymi przyczynami, firma prosi klienta, aby w odpowiednim czasie odmówił dokonania płatności i, jeśli to konieczne, skontaktował się z działem obsługi klienta firmy, korzystając z kontaktów opublikowanych na stronie internetowej firmy.

8.11 Jeżeli Klient wyraźnie zamierza użyć konta do przeprowadzania operacji wymiany między systemami płatności, Firma może odrzucić wniosek o wycofanie środków pieniężnych z konta.

8.12 Uzupełnianie konta przy użyciu kart bankowych osób trzecich jest zabronione.

8.13 Oficjalne metody deponowania / wypłacania środków to portfele / konta Spółki we wszystkich systemach płatności określonych na koncie osobistym. Klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z systemów płatniczych, ponieważ systemy płatnicze nie są partnerami Spółki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i / lub brak otrzymania środków na saldo konta klienta z powodu usterki systemu płatności. W przypadku roszczeń Klienta dotyczących prawidłowego działania systemów płatniczych, Klient powinien skontaktować się z obsługą tego systemu płatności. Klient jest zobowiązany do powiadomienia o przypadkach takich odwołań.

8.14 Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich zaangażowanych w działalność pośredniczą podczas przeprowadzania operacji deponowania / wypłacania środków przez Klientów. Gdy Klient prowadzi operacje deponowania środków, odpowiedzialność finansowa Spółki powstaje od momentu otrzymania środków na rachunek bankowy Spółki i / lub rachunek firmowy w systemach płatności wskazanych na stronie internetowej Spółki.

8.15 W przypadku wykrycia oznak oszustwa podczas transakcji finansowych po zaksięgowaniu środków na saldzie konta klienta, Firma zastrzega sobie prawo do anulowania tej transakcji i zamrożenia konta klienta. Gdy klienci przeprowadzają operacje związane z wypłatą środków, odpowiedzialność finansowa Spółki ustaje w momencie obciążenia środków z rachunku bankowego Spółki i / lub konta Spółki w systemach płatniczych wskazanych na stronie internetowej Spółki.

8.16 Klient ma prawo wypłacić środki nie wcześniej niż 14 dni od daty pierwszego uzupełnienia rachunku handlowego. Wytyczne te oparte są na wymogach zwalczania prania pieniędzy (AML) i polityce Know Your Customer (KYC), która ma na celu zapobieganie kradzieży tożsamości, oszustwom finansowym, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Należy pamiętać, że Klient jest uprawniony do wypłacania środków tylko do systemu płatności, który został użyty do wpłaty środków na jego konto. Jeśli klient chce złożyć wniosek o wypłatę środków na konto, które nie zostało wcześniej potwierdzone lub nie zostało użyte do dokonania depozytu, firma zastosuje procedury „Poznaj swojego klienta”, aby upewnić się, że właściciel obu rachunków bankowych jest taki sam twarz. Dopiero po tym Spółka dokona wypłaty środków.

8.17. Klient ma prawo wypłacić środki z rachunku handlowego tylko wtedy, gdy przejdzie pełną weryfikację konta osobistego. W celu weryfikacji konta Firma ma prawo żądać od Klienta dokumentów identyfikujących opisanych w Polityce prywatności i Polityce AML firmy.

8.18 Klient zgadza się, że wniosek o wypłatę środków może zostać odrzucony, a środki zostaną zwrócone na konto klienta, jeżeli po zażądaniu przez firmę informacji identyfikujących klienta (kopia dokumentu tożsamości klienta, kopia karty bankowej używanej przez klienta lub inne dokumenty wymagane przez firmę na podstawie Polityki AML), Klient nie dostarczył wymaganych informacji.

8.19 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dokładność i wiarygodność danych określonych we wniosku o wycofanie. Przetwarzanie żądania wypłaty trwa do 5 dni roboczych. Firma skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo z Klientem, który wysłał żądanie wypłaty, w celu potwierdzenia tego żądania, które zostanie poproszone przez klienta o wyraźne zatwierdzenie. Istnieje kilka czynników, które wpływają na termin wypłat:

 • Niektóre instytucje finansowe wymagają kilku dni roboczych na przesłanie środków za granicę, co może mieć wpływ na termin wypłat za pomocą przelewów bankowych.
 • Na szybkość transferu środków może wpływać wybór konkretnego usługodawcy przez klienta.
 • W różnych regionach geograficznych na świecie przelewy bankowe mogą przechodzić przez kilka banków i / lub instytucji przed dotarciem do docelowej instytucji bankowej.

8.20 W przypadkach, gdy służba bezpieczeństwa Firmy podejrzewa Klienta o nieuczciwe działania lub oszustwo, Firma ma prawo zablokować konto klienta bez uprzedniego ostrzeżenia i możliwości dalszej wypłaty środków.

8.21 Jeśli przez 3 miesiące na koncie klienta nie będzie prowadzona działalność handlowa, Firma ma prawo uznać konto klienta za nieaktywne i przenieść je do archiwum z pełnym zachowaniem środków na koncie lub dokonać zwrotu pieniędzy.

 

9. SPOSOBY INTERAKCJI STRON

9.1 Klient jest zobowiązany do wydawania poleceń otwarcia / zamknięcia pozycji tylko za pośrednictwem terminala klienta.

9.2 Akceptując warunki niniejszej Umowy, Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie od Spółki listów i korespondencji na osobistą wiadomość e-mail określoną na koncie osobistym.

9.3 W przypadku sytuacji, gdy Klient uzna, że ​​Firma naruszyła warunki niniejszej Umowy, jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia.

9.3.1 Aby złożyć reklamację, Klient może skorzystać z kontaktów wskazanych na stronie.

9.3.2 W przypadku sporu, którego warunki rozstrzygnięcia nie są określone w niniejszej Umowie, ostateczna decyzja w sprawie roszczenia jest podejmowana przez Firmę na podstawie ogólnie przyjętej praktyki rynkowej i etyki prawnej.

 

10. WYKONANIE ZAMÓWIEŃ HANDLOWYCH

10.1 Czas przetwarzania zamówień klientów nie jest stałą kwotą i zależy od warunków rynkowych oraz czasu przetwarzania zamówień po stronie kontrahentów Spółki.

10.2 Podczas otwierania pozycji klient musi zdeponować depozyt zabezpieczający, którego wysokość zależy od dźwigni finansowej dostarczonej klientowi i / lub instrumentowi, w którym pozycja jest otwarta.

10.3 Po otrzymaniu zlecenia klienta dotyczącego otwarcia pozycji na serwerze konto handlowe jest sprawdzane pod kątem obecności wolnego depozytu zabezpieczającego. Jeżeli wymagany rozmiar początkowego depozytu zabezpieczającego i / lub depozytu zabezpieczającego dla otwartej pozycji przekroczy wielkość Wolnego depozytu zabezpieczającego na rachunku handlowym, polecenie otwarcia pozycji zostanie odrzucone.

 

11. PRZYPADKI DOMYŚLNE

11.1 Każde z następujących zdarzeń jest przypadkiem domyślnym:

 • niespełnienie przez Klienta płatności za jakiekolwiek zobowiązania zgodnie z niniejszą Umową;
 • niewypełnianie przez Klienta jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Spółki;
 • Niezdolność klienta do spłaty zadłużenia w terminie zapadalności;
 • śmierć klienta lub uznanie klienta za prawnie niekompetentnego;
 • wszelkie inne okoliczności, w których Firma racjonalnie uzna, że ​​konieczne lub pożądane jest podjęcie środków zgodnie z klauzulą ​​11.2.

11.2 W przypadku niewypełnienia zobowiązań Spółka jest uprawniona według własnego uznania w dowolnym momencie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia klienta, do podjęcia następujących działań:

 • zamknij całą lub dowolną otwartą pozycję Klienta przy bieżącej ofercie;
 • obciążenia z rachunków klienta kwoty, które klient jest winien firmie;
 • zamknij każde konto Klienta otwarte w Firmie;
 • odmówić otwarcia nowych kont dla klienta.

 

12. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

12.1 Klient oświadcza i gwarantuje Spółce, że:

12.1.1. wszystkie informacje dostarczone zgodnie z niniejszą Umową w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej firmy są prawdziwe, dokładne i kompletne we wszystkich aspektach;

12.1.2. dostarczone dokumenty i ich kopie są autentyczne. Klient uznaje prawo Firmy (w przypadku wątpliwości co do ich autentyczności) do skontaktowania się z organami ścigania kraju wydającego dokument w celu potwierdzenia legalności jego pochodzenia;

12.1.3. Klient ma niezbędne uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy, składania wniosków i zamówień, a także do wypełniania swoich obowiązków zgodnie z niniejszą Umową;

12.1.4. wszelkie działania prowadzone zgodnie z niniejszą Umową nie naruszają żadnych przepisów ustawowych, wykonawczych, prawnych, ustawowych zasad i przepisów mających zastosowanie do Klienta lub w jurysdykcji, w której Klient jest rezydentem, ani żadnych innych umów, do których Klient jest zobowiązany lub które mają wpływ na jakiekolwiek Aktywa klienta;

12.1.5 wszystkie systemy transakcyjne używane przez Klienta nie mają na celu wykorzystania możliwych luk w oprogramowaniu Spółki.

12.1.6 Klient zapewnia Spółce ochronę przed różnego rodzaju zobowiązaniami, wydatkami, roszczeniami, szkodami, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z powodu niezdolności Klienta do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

12.1.7 Klient nie przenosi haseł z Platformy transakcyjnej i Konta osobistego na osoby trzecie i zobowiązuje się do zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności. Wszelkie działania związane z realizacją niniejszej Umowy i / lub użyciem nazwy użytkownika i hasła są uważane za wykonane przez tego Klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie danych rejestracyjnych przez osoby trzecie.

12.2 Firma ma prawo unieważnić dowolną pozycję Klienta lub zamknąć jedną lub kilka pozycji Klienta według bieżącej ceny w dowolnym momencie, według własnego uznania, w przypadku gdy klient naruszy klauzulę 12.1.6. niniejszej umowy.

 

13. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

13.1 Niniejsza Umowa podlega prawu kraju założenia Spółki. Klient bezwarunkowo:

13.1.1. zgadza się, że sądy w kraju rejestracji Spółki mają prawo do wyłącznej jurysdykcji, która określa wszelkie czynności proceduralne związane z niniejszą Umową;

13.1.2. składa raporty do sądów stanu, w którym Spółka jest zarejestrowana;

13.1.3. zrzeka się wszelkich protestów dotyczących procesu w którymkolwiek z tych sądów;

13.1.4. zgadza się nigdy nie wysuwać roszczeń, że takie miejsce sporu jest niewygodne lub że nie ma ono mocy prawnej w stosunku do Klienta.

13.2 Klient ostatecznie iw maksymalnym zakresie dozwolonym przez ustawodawstwo kraju rejestracji Spółki odmawia, zarówno w stosunku do siebie, jak i do jego dochodów i aktywów (niezależnie od ich wykorzystania lub zamierzonego wykorzystania) immunitetu (na podstawie suwerenności lub jakichkolwiek innych podobnych podstaw) (a) wniesienie do sądu, (b) właściwość sądu, (c) nakaz sądowy, nakaz wypełnienia zobowiązania w naturze lub zwrotu nieruchomości, (d) zajęcie majątku (przed lub po wydaniu orzeczenia przez sąd i) i (e) wykonanie lub wykonanie jakiegokolwiek wyroku w stosunku do klienta, lub jego przychodów lub majątku w sądzie jakiejkolwiek jurysdykcji. Klient ostatecznie iw maksymalnym zakresie dozwolonym przez ustawodawstwo kraju rejestracji Spółki zgadza się, że nie będzie wymagał takiego immunitetu w przypadku jakichkolwiek roszczeń. Klient wyraża zgodę na spełnienie wymagań i zarządzeń sądu, w tym między innymi w odniesieniu do wszelkich aktywów Klienta.

 

14. SIŁA WYŻSZA

14.1 Firma, mając wystarczające podstawy do tego, ma prawo ustalić początek wystąpienia siły wyższej (okoliczności siły wyższej). Firma podejmie odpowiednie kroki w celu poinformowania klienta o wystąpieniu siły wyższej. Do okoliczności siły wyższej należą (ale nie wyłącznie):

14.1.1. wszelkie działania, zdarzenia lub zjawiska (w tym między innymi strajk, zamieszki lub niepokoje społeczne, akty terrorystyczne, wojny, klęski żywiołowe, wypadki, pożary, powodzie, burze, przerwy w dostawie prądu, komunikacja, oprogramowanie lub sprzęt elektroniczny, cywilne niepokoje), które w uzasadnionej opinii Spółki doprowadziły do ​​destabilizacji rynku lub rynków jednego lub większej liczby instrumentów;

14.1.2. zawieszenie pracy, likwidacja lub zamknięcie jakiegokolwiek rynku lub brak jakiegokolwiek zdarzenia, na którym Firma opiera oferty, lub wprowadzenie ograniczeń lub specjalnych lub niestandardowych warunków handlowych na jakimkolwiek rynku lub w związku z każdym takim zdarzeniem.

14.2 Jeśli Firma stwierdzi wystąpienie siły wyższej, ma ona prawo (bez uszczerbku dla innych praw Spółki zgodnie z odpowiednim dokumentem regulacyjnym) bez uprzedniego pisemnego powiadomienia i w dowolnym momencie do podjęcia dowolnego z następujących kroków:

14.2.1. zwiększyć wymagania;

14.2.2. zamknąć dowolne lub wszystkie otwarte pozycje Klienta po cenie, którą Firma racjonalnie uważa za uczciwą;

14.2.2. zamknąć dowolne lub wszystkie otwarte pozycje Klienta po cenie, którą Firma racjonalnie uważa za uczciwą;

14.2.4. podjąć lub odwrotnie, nie podejmować żadnych działań w stosunku do Spółki, Klienta i innych klientów, jeżeli Firma z wystarczających powodów uzna to za właściwe w danych okolicznościach.

14,3 Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie (nienależyte wypełnienie) zobowiązań, jeżeli działanie siły wyższej zakłóciło wypełnienie.

 

15. INNE WARUNKI

15.1 Firma ma prawo do zawieszenia obsługi klienta w dowolnym momencie, mając do tego wystarczające podstawy (uprzednie powiadomienie klienta o tym jest opcjonalne).

15.2 W przypadku sytuacji nie opisanych w niniejszej Umowie, Firma będzie działać w oparciu o zasady uczciwości i rzetelności oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie z przyjętą praktyką rynkową.

15.3 Pełne lub częściowe zastosowanie przez Firmę jakiegokolwiek prawa, jak również jego niestosowanie (zgodnie z niniejszą Umową lub prawem), nie może stanowić przyczyny odmowy dalszego korzystania przez Spółkę z takich lub innych praw zgodnie z niniejszą Umową lub prawem.

15.4 Firma ma prawo podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu Klienta z odpowiedzialności wobec Spółki za naruszenie przez Klienta postanowień niniejszej Umowy w okresie jej obowiązywania lub podjąć inną kompromisową decyzję. W takim przypadku wszelkie naruszenia są akceptowane do rozpatrzenia, niezależnie od ograniczenia ich prowizji, a zatem Firma ma prawo wnieść skargę do klienta w dowolnym momencie. Powyższe okoliczności nie uniemożliwiają Spółce korzystania z innych praw przewidzianych w niniejszej Umowie.

15.5 Prawa Spółki wynikające z niniejszej Umowy stanowią uzupełnienie praw ustanowionych w ustawodawstwie kraju rejestracji Spółki.

15,6 Firma ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków w całości lub w części na stronę trzecią, pod warunkiem, że cesjonariusz wyrazi zgodę na warunki niniejszej Umowy. Takie przeniesienie praw i obowiązków wejdzie w życie 3 dni po dniu, w którym uważa się, że Klient otrzymał takie powiadomienie zgodnie z niniejszą Umową.

15.7 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy (lub dowolna część któregokolwiek postanowienia) zostanie uznane przez sąd właściwy, w którym zarejestrowana jest Spółka, które nie ma mocy prawnej, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za odrębną część Umowy i nie wpłynie to na ważność pozostałej części niniejszej Umowy.

15,8 Firma zgodnie z umową przenosi prawo do wykonywania określonych czynności na inną firmę.

 

16. ZMIANY I ROZWIĄZANIE

Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma ma prawo do wprowadzania zmian i zmian:

16.1 do postanowień dowolnego dokumentu regulacyjnego w dowolnym momencie;

16.2 w wartości spreadów, swapów i dywidend bez uprzedniego powiadomienia klienta. W sytuacjach awaryjnych na rynku Klient uznaje prawo Spółki do natychmiastowej zmiany i zmiany niniejszej Umowy, bez uprzedniego powiadomienia.

16.3 Klient zgadza się, że kiedy Firma wprowadza nowe produkty i usługi, wcześniejsze powiadomienie Klienta nie jest wymagane.

16.4 Klient może zawiesić lub wypowiedzieć niniejszą Umowę z zastrzeżeniem pisemnego powiadomienia Spółki.

16.5 Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Konta Osobistego bez podania przyczyn.

16.6 Rozwiązanie Umowy nie unieważnia zobowiązań Firmy i Klienta, które powstały już na mocy niniejszej Umowy, w tym w odniesieniu do otwartych pozycji lub operacji wypłaty / odbioru środków na konto Klienta.

16.7 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy dostępne środki na rachunku klienta, obliczone i płatne po zamknięciu wszystkich otwartych pozycji na rachunku, zostaną przekazane do danych klienta zgodnie z wymaganiem przesłanym / przesłanym przez klienta do firmy zgodnie z ustalonymi procedurami.

16,8 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy dług Klienta wobec Spółki musi zostać niezwłocznie spłacony, w tym (ale nie wyłącznie): – zadłużenie z tytułu wszelkich płatności i prowizji; – wszelkie koszty związane z rozwiązaniem niniejszej Umowy; – wszelkie inne straty i wydatki związane z zamknięciem pozycji lub w związku z innymi zobowiązaniami Spółki, które powstały z inicjatywy lub z winy Klienta.

16,9. W przypadku śmierci Klienta: – prawo do żądania wypłaty środków z rachunku handlowego Klienta przechodzi na spadkobierców odpowiedniej kolejki lub spadkobierców z woli; – prawo do korzystania z rachunku handlowego Klienta i prawo do przeprowadzania transakcji na rynkach finansowych nie są dziedziczone.

 

17. POLITYKA BONUSÓW

SystemDevCorporate LLC oferuje szereg atrakcyjnych nagród swoim nowym i obecnym klientom („Klientom”). Indywidualne premie i / lub nagrody finansowe są przyznawane Klientom, którzy biorą udział w programie premiowym Firmy („Premie”). Klient w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do przyjęcia Premii. Premie są ważne przez ograniczony czas i podlegają warunkom dotyczącym Premii, które podano poniżej w niniejszym dokumencie i mogą być okresowo zmieniane według uznania Firmy bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

17.1 Premie . Wysokość każdego bonusu, który każdy klient jest uprawniony, określa firma według własnego uznania. Premie są uważane za dodatkowe wkłady do depozytów Klientów dokonywane na ich rachunkach handlowych w Spółce.

17.2 Handluj za pomocą bonusów. Jeśli Klient zacznie handlować po zastosowaniu Bonusu Handlowego do dostępnego salda konta, uważa się, że Klient dobrowolnie zaakceptował Bonus i nie może go odmówić.

17,3 Premie są przechowywane na odpowiednich kontach handlowych Klientów w Spółce („Konto klienta”), a Klienci mogą od razu wykorzystać je do handlu oferowanego na platformie Spółki. Bonusy można wykorzystać podczas handlu i można je utracić.

17.4 Wypłać środki. Jeśli Klient zaakceptuje Bonus, w celu jego wypłaty z konta, Klient musi osiągnąć minimalny obrót handlowy w wysokości 20 USD (dwadzieścia USD lub równowartość w dowolnej innej walucie) za każdy dolar amerykański lub jednostkę dowolnej innej waluty, którą Firma przekazała Klientowi jako Bonus ( „Wolumen obrotu”).

17.5 Klient zgadza się i rozumie, że kwota Wolumenu Obrotu musi być przechowywana na Koncie Klienta przez dodatkowe 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia, w którym Premia powinna zostać przekazana Klientowi przez Firmę.

17.6 Jeśli kilka bonusów zostanie zaksięgowanych na koncie klienta, wymagane wolumeny są obliczane jeden po drugim, zaczynając od pierwszego przyznanego bonusu, a kończąc na ostatnim, a te wolumeny zostaną ustalone na podstawie bieżącego obrotu w momencie przyznania bonusu.

17.7 Jeśli klient nie zapewni dostępności wolumenu obrotu określonego w klauzuli 4 tego artykułu, zastosowanie mają następujące warunki: Bonus jest anulowany i obciążany z konta Klienta. b. Jeśli klient otrzyma straty na koncie klienta, straty te są najpierw odejmowane od początkowej wpłaty (która była na koncie przed przyznaniem bonusu), a następnie klient może wypłacić saldo. c. W przypadku zysku na koncie klienta w Spółce, zysk ten jest odpisywany, a po takim odpisie klient może wypłacić początkową wpłatę (która była na koncie przed przyznaniem bonusu).

17,8 Firma ma całkowitą swobodę działania w sprawach dotyczących zmiany lub anulowania Polityki premiowej w dowolnym momencie, gdy Firma uzna to za konieczne. Ponadto każda taka decyzja o zmianie lub anulowaniu jest publikowana na stronie internetowej Spółki.

17,9. Firma może od czasu do czasu aktualizować swoją Politykę premiową, która zostanie przesłana na stronę internetową Spółki. Jednocześnie Klient zgadza się, że umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej Spółki w formie elektronicznej jest w rzeczywistości powiadomieniem wysłanym do Klienta. Dlatego firma zaleca okresowe przeglądanie strony internetowej i zasad premiowania.

10/17. Wszelkie spory dotyczące Polityki premiowej są rozstrzygane zgodnie z warunkami Umowy z klientem Spółki dotyczącymi jurysdykcji, obowiązującego prawa i zawiadomień dotyczących rozwiązywania sporów.

11.17 Wszelkie podejrzenia dotyczące niewłaściwego, obraźliwego lub oszukańczego handlu lub handlu niezgodnego z umową klienta (warunkami) Firmy doprowadzą do wycofania lub anulowania Bonusu, a także mogą prowadzić do zablokowania konta Klienta.

12/17. Jeśli Firma podejrzewa, że ​​Klient nadużył lub próbował nadużyć niniejszej Polityki premiowej lub działał w złej wierze w stosunku do Firmy, Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy udzielenia Bonusu, wstrzymania jej lub potrącenia z konta Klienta i, jeśli to konieczne, tymczasowo lub na stałe rozwiązać wszelkie warunki lub zablokować dostęp klienta do konta klienta lub zablokować to konto.